Thư ký Công ty Chuyên nghiệp tại các Công ty Đại chúng cần những năng lực gì?

Để trở thành Thư ký Công ty Chuyên nghiệp dựa trên các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam dành cho vị trí Thư ký Công ty.

Sau đây là một số năng lực và kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu công việc một cách chuyên nghiệp theo thông lệ tốt:

  • Hiểu rõ các nguyên tắc quản trị tốt và vai trò của Thư ký Công ty
  • Nắm bắt các kiến thức về luật, quy định và hướng dẫn liên quan đến hoạt động
  • Xác định vai trò và trách nhiệm của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành của Công ty
  • Biết cách sắp xếp các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Đại hội đồng cổ đông cũng như phối hợp để đảm bảo tất cả các nghị quyết được thực hiện và tuân thủ Điều lệ Công ty.
  • Đảm bảo Công ty và Hội đồng quản trị tuân thủ pháp luật, các quy tắc và quy định có liên quan, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm cả các thông lệ tốt về quản trị công ty.
  • Hiểu các loại cổ phiếu và các quy định pháp luật liên quan đến cổ phần, cổ phiếu
  • Hiểu các quy định pháp luật điều chỉnh Đại hội đồng cổ đông (AGM), Báo cáo lãi lỗ thường niên và Báo cáo tài chính, và Công bố thông tin
  • Thông báo cho Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về bất kỳ thay đổi nào trong các quy định liên quan.
  • Đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị.
  • Soạn thảo và lưu giữ các văn bản quan trọng của Công ty.

Theo đó, để một Thư ký Công ty (Corporate Secretary) theo quy định pháp luật, và theo thông lệ cũng như thực tế tại các Công ty đại chúng/ niêm yết thì chúng ta có thể thấy khoản các khá xa về nghiệp vụ cũng như kỹ năng theo các mô tả công việc thường thấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *