Author Archives: admin

Thư ký công ty đại chúng/ niêm yết theo quy định pháp luật

Thư ký công ty là một bộ phận trong cơ cấu quản trị công ty của công ty cổ phần và có nhiệm vụ, tư cách pháp nhân và chức năng riêng. Vậy Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định cụ thể như thế nào về chức vụ này? Theo quy định Khoản 5 Điều […]

Vai trò Thư ký công ty chưa được hiểu đúng

Mùa đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thường cũng là lúc các mâu thuẫn và tranh chấp nội bộ giữa các nhóm cổ đông hay giữa các nhóm cổ đông với hội đồng quản trị phát sinh, mà nguyên nhân nổi bật là do xung đột lợi ích. Đây là nguy cơ […]